Anouar Brahem Trio 4-07-2005 & 10-6-2006 Amsterdam & Hamburg