Abdullah Ibrahim & Ekaya 6-19-1990 Royal Festival Hall, London