Benny Golson 08-??-1988 & 9-02-2001 Kyoto & Chicago