Kenny Barron Trio 4-27-2006 Jazz at the Bistro, St. Louis, MO