Kenny Barron 7-01-1999 Umbria Jazz Festival, Perugia