Miles Davis 6/19/1973 Shinjuku Kosei Nenkin Hall, Tokyo
CD-Labels