Pat Metheny Trio 1-28-1992 Shinjuku Kosei-Nenkin Hall, Tokyo
CD-Labels