Ravi & Anouchka Shankar 8-03-2005 Royal Albert Hall, London