Ravi Shankar & Ali Akbar Khan Palace of Fine Arts, San Francisco 10-10-1982