Thelonious Monk 1960 & 1964 & 1966 Philadelphia & Paris