Mogwai 5-07-1998 & 5-27-2002 & 4-22-2006 Amiens & Toronto & Krems