The Shins 8-23-2006, 4-05-2007 & 8-09-2007 New York, Amsterdam & Sydney