Motion Trio & Tomasz Stanko 12-12-2000 Indigo Club, Cracow, Poland